Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00zł 0
0 items - 0.00zł 0

Regulamin klubu muzycznego
„La Musica Club” & Whisky Room

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub muzyczny La Musica Club  (zwany dalej: „klubem”) zlokalizowany w Legnicy przy ul. Grodzkiej 75 jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez Zarząd prowadzącej klub spółki La Musica Club sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) oraz Kierownictwo klubu.
 1. Wstęp do Klubu możliwy jest tylko w godzinach otwarcia opisanych na stronie internetowej www.lamusicaclub.pl
 2. Jedyną oficjalną stroną internetową klubu jest strona www.lamusicaclub.pl , natomiast jedynym oficjalnym fan page’m jest strona www.facebook.com/lamusicaclub. Dla Whisky Room jedyna strona to www.whiskyroom.pl Kierownictwo klubu ani Zarząd prowadzącej klub spółki La Musica Club sp. z o.o. (dalej: „Zarząd”) nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje w jakikolwiek sposób związane z klubem, zamieszczone na innych stronach internetowych oraz fan page’ach.
 1. Wszystkie osoby, które z własnej, nieprzymuszonej woli pojawiły się wewnątrz klubu w godzinach jego otwarcia (dalej: „Goście”), oraz w trakcie odbywającego się w nim wydarzenia kulturalnego (dalej: „impreza”), akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.
 1. Goście wyrażają zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych oraz filmów z ich udziałem, w szczególności do celów marketingowych przez spółkę La Musica Club sp. z o.o.
 1. Palenie tytoniu na terenie klubu jest zabronione, z wyłączeniem sali Whisky Room gdzie dozwolone jest palenie cygar zakupionych w Klubie.
 • 2

GODZINY OTWARCIA KLUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE

 1. Klub czynny jest w dniach i godzinach zgodnych z informacjami udzielanymi na bieżąco na stronie internetowej oraz fan page’u, wskazanymi w § 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. W dniach i godzinach, gdy klub jest nieczynny, na jego terenie mogą przebywać jedynie pracownicy oraz osoby upoważnione przez Zarząd oraz Kierownictwo klubu.
 1. Godzina zakończenia imprezy oraz zamknięcia klubu po imprezie ustalana jest każdorazowo przez Kierownictwo klubu – stosownie do okoliczności i zaistniałych wydarzeń.
 1. Wstęp do klubu jest bezpłatny z wyjątkiem imprez w klubie, które są oznaczone jako imprezy z wstępem płatnym z wyjątkiem wstępu do piwnicy dla osób, które nie dokonają zamówień z oferty lokalu wówczas te osoby muszą opłacić wstęp w kwocie 20 złotych / osoba. Bezpłatny wstęp na imprezy organizowane w Klubie mają tylko Goście posiadający Klubową Kartę Premium.
 2. Opłata za wstęp do Klubu uiszczana jest tylko i wyłącznie poprzez zakup Vouchera na stronie internetowej www.lamusicaclub.pl  lub u Obsługi przy wejściu do Klubu, inne drogi sprzedaży Voucherów nie są dozwolone.
 3. Opłata za wstęp do klubu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku opuszczenia klubu przez Gościa czy braku jego satysfakcji. Opłata za wstęp jest pobierana podczas zakupu Vouchera na wstęp poprzez system płatności online na stronie www.lamusicaclub.pl 

Opłaty za okazjonalne imprezy płatne, warsztaty tematyczne, pokazy czy Warsztaty taneczne nie podlegają zwrotowi na podstawie wyjątków opisanych w przepisach dotyczących zakupów na odległość i przez internet

 1. Klub podzielony jest na następujące strefy: Sala Barowa, Piwnica, Whisky Room, a Warunkiem dokonania rezerwacji stolika w klubie, przed imprezą bądź w jej trakcie oraz zajęcia stolika w jednej z wymienionych stref bądź sal jest uiszczenie kwoty rezerwacji, zgodnej z kwotą obowiązującą w danej strefie/Sali, poprzez płatności online na stronie www.lamusicaclub.pl minimum 24h przed deklarowaną datą rezerwacji. Kwoty rezerwacji w poszczególnych strefach w są następujące:

– stolik niski 50 zł / osoba – kwota do wykorzystania w drinkach

– stolik wysoki /  50zł / osoba – kwota do wykorzystania w drinkach

– sala Whisky Rooom 200 zł / 1h / 1 osoba– kwota do wykorzystania na barze w Whisky Room

Kwoty rezerwacji w poszczególnych strefach stanowią zaliczkę na poczet rachunku zrealizowanego na danym stoliku przez Gości klubu. Kwoty podlegają w całości do wykorzystania na dowolne zamówienie w Klubie. Klub nie zwraca nadwyżek zapłaconych zaliczek. Szczegóły dotyczące dokonywania rezerwacji w klubie można uzyskać pod numerem telefonu +48 691 470 138 oraz kontaktując się poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej wskazanej w § 1 pkt.2 niniejszego Regulaminu.

 1. Rezerwacje obowiązują do 30 minut licząc od godziny przybycia, deklarowanej w chwili ich dokonywania. Klub zastrzega sobie prawo zmiany stolika na inny. Osoby, które we wskazanym w niniejszym punkcie przedziale czasowym nie zgłoszą się po odbiór rezerwacji u obsługi klubu tracą rezerwację miejsca a na opłatę rezerwacyjną zostanie wystawiony rachunek.
 • 3

OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO KLUBU

 1. Prawo wstępu do klubu oraz w trakcie odbywających się w nim imprez mają:
 2. a) Osoby powyżej 21 roku życia. W uzasadnionych przypadkach pracownicy Klubu lub ochrona mogą poprosić Gości o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym wiek (w tym w szczególności dokumentem tożsamości).
 1. b) Przedstawiciele służb państwowych uprawnionych do czynności kontrolnych – na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z Kierownictwem Klubu.
 1. Klub zastrzega sobie prawo do selekcji Gości. Obsługa Klubu może odmówić wstępu bez podania przyczyny.
 • 4

KARTA KLUBOWA

 1. Szczegółowe zasady wydawania Kart Klubowych, korzystania z nich oraz wszelkie inne warunki ich dotyczące reguluje niniejszy Regulamin.
 1. Pierwszeństwo wstępu do Klubu mają osoby posiadające Kartę Klubową Premium (dalej: „Karta Premium”), osoby zaprzyjaźnione z klubem oraz goście VIP.
 2. Obsługa klubu może odmówić właścicielowi Karty Premiumwstępu do klubu w sytuacji odbywania się w nim imprezy zamkniętej lub kiedy zachowuje się on w sposób powszechnie uznawany za niestosowny.
 1. Karta Premium nie może być przekazywana osobie trzeciej. W uzasadnionych przypadkach obsługa klubu może poprosić posiadacza Karty o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Karta Klubowa Premium ważna jest bezterminowo.
 3. Wymiana Karty Klubowej Premium możliwa jest tylko w przypadku zwrotu uszkodzonej Karty.
 4. W przypadku zagubienia karty Klubowej posiadacz nie może uzyskać bezpłatnej wymiany, może nabyć nową kartę.
 5. Karta Klubowa Premium uprawnia do wstępu do Whiskey Room. W przypadku gdy sala Whiskey Room jest zarezerwowana w całości, wstęp nie będzie możliwy w tym czasie.
 6. Osoba posiadająca Kartę Premium rezerwując salę Whisky Room na minimum 3 godziny może skorzystać z darmowego odwiezienia do wskazanego miejsca zamieszkania lub hotelu po zakończonej imprezie nie dalej niż 30 km od Klubu, nie później niż do 1:00 godziny. Warunkiem skorzystania z podwiezienia jest złożenie rezerwacji sali Whisky Room z informacją o chęci skorzystania z podwiezienia nie później niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem rezerwacji.
 7. Karta Premium zostanie unieważniona w przypadku, kiedy Posiadacz złamie Regulamin Klubu lub ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.
 • 6

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Klub jest obiektem monitorowanym, gdzie rejestrowany jest zarówno obraz jak i dźwięk.
 2. Na terenie należącym do klubu ochronę fizyczną sprawują wykwalifikowani pracownicy ochrony (dalej: „ochrona”), zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz zabezpieczenia znajdującym się na jego terenie mienia i przebywających w nim Gości oraz pracowników obsługi.
 1. Wszystkie osoby (w tym obsługa oraz Kierownictwo klubu) przebywające w klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.
 1. Wszystkie osoby przebywające w klubie są zobowiązane do stosowania się do wskazań i poleceń ochrony oraz obsługi klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia pożarowego.
 1. Gościom wchodzącym do klubu i przebywającym w klubie zabrania się:

a.) wnoszenia do klubu jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych (poza określonymi indywidualnie sytuacjami),

b.) wnoszenia do klubu środków odurzających i narkotyków oraz wszelkich innych substancji, których posiadanie lub którymi handel jest w Polsce prawnie zakazany pod groźbą kary.

c.) wnoszenia do klubu broni oraz materiałów wybuchowych,

d.) wchodzenia do pomieszczeń i miejsc, które są przeznaczone tylko dla obsługi oraz oznaczone właściwymi napisami.

e.) jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych bez zgody Zarządu Spółki,

f.) wykonywania zdjęć osobom przebywającym w klubie bez ich zgody,

g.) rzucania jakimikolwiek przedmiotami,

h.) użytkowania wyposażenia klubu niezgodnie z przeznaczeniem – w szczególności wchodzenia na pufy, hokery, stoliki, blaty barowe, obicia kanap oraz na stanowisko DJa (bez uprzedniej zgody Zarządu lub Kierownictwa klubu).

i.) wychodzenia poza teren klubu z pojemnikami szklanymi (szklanki, kufle, kieliszki itp.), należącymi do klubu

j.) wprowadzania zwierząt do klubu.

 1. Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad i niestosujące się do poleceń obsługi oraz ochrony zostaną niezwłocznie usunięte z terenu klubu.
 1. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
 1. Obsługa klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 • 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

 1. Osoby dopuszczające się zniszczenia wyposażenia klubu, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.
 2. Każdorazowe zachowanie o znamionach wykroczenia lub przestępstwa zgłaszane będzie właściwym organom ścigania. Jednocześnie wobec osób je popełniających będzie obowiązywał zakaz wstępu do klubu.
 3. Klub nie prowadzi szatni, każdy gość jest zobowiązany do pilnowania swoich rzeczy.
  Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki ani rzeczy zgubione .
 • 8

WHISKY ROOM

 1. Wstęp do Whisky Room możliwy jest tylko dla Gości posiadających Kartę Premium lub potwierdzoną rezerwację..
 2. Poza spełnieniem warunków w pkt. 1 niniejszego paragrafu Gość musi posiadać minimum 23 lata.
 3. Rezerwacja Whisky Room możliwa jest tylko i wyłącznie przez formularz rezerwacji na stronie www.lamusicaclub.pl lub na www.shiskyroom.pl . Aby rezerwacja była wiążąca musi zostać opłacona przez płatności online i zaakceptowana przez Manager Klubu. W przypadku braku akceptacji rezerwacji przez obsługę Klubu, opłata zostanie zwrócona osobie rezerwującej.
 4. Maksymalna ilość osób mogących jednocześnie przebywać w Whisky Room wynosi 12.
 5. W Whisky Room obowiązuje Karta Alkoholi Prestige i tylko z niej będą serwowane trunki. Nie ma możliwości serwowania piwa, koktajli czy napojów z karty standardowej w La Musica Club ani przekąsek.
 6. Dozwolone jest tylko palenie cygar zakupionych w Klubie.
  7. Dla Gości posiadających Kartę Premium, którzy zarezerwują Salę na co najmniej minimalny czas, Klub udostępnia możliwość odwiezienia do domu po zakończonej imprezie. Chęć odwiezienia należy zgłosić najpóźniej podczas rezerwacji Whisky Room. Odwiezienie jest możliwe nie dalej niż 15 km od Klubu i tylko pod adres zamieszkania Gościa lub pod Hotel. Nie odwozimy Gości pod inne lokale. Klub odwozi tylko Gości posiadających Kartę Premium. Goście posiadacza Karty Premium, nie posiadający własnych Kart Premium nie będą odwożeni przez Klub.
Go to Top